GARA

Bunyevác népviselet

Bunyevácok

A bunyevácok a bácskai betelepülők sorában az elsők közé tartoznak. Hogy honnan szakadt ide e nép a mai napig sincs kétséget kizáróan eldöntve. Valószínű, hogy a bunyevác a sokac-al, a délszlávok azon csoportjába tartozik, amely a Kr. u. VI­VII. századtól fogva a mai Bosznia, Hercegovina és Dalmácia területét lakta. Feltételezhető, hogy Mosztár vidékéről, Bosznia déli széléről, Hercegovinából származik e nép, amely magát Buna vidékéről valónak: vagyis bunyevácnak nevezi. A dalmát eredet miatt már a XVII. sz. végén (1699) dalmát néven is szerepelnek (a "khat. rác" és "horvát" nevekkel). A bunyevácokkal foglalkozó írók nagy része azt vallja, hogy a bunyevác és a sokac nép a török hódítás vége felé a XVII. sz. folyamán költözött át. A bécsi udvari haditanács levéltárában lévő adatok szerint Markovics és Vidákovics nevű vezéreik 1687-ben, arra kérték Miksa bajor választófejedelmet, császári fővezért, aki az időben a megye felszabadításával lévén elfoglalva, Szireg mellett táborozott, hogy mintegy 5000 főnyi seregükkel és hozzátartozóikkal a Bácskába áttelepülhessenek s a töröktől visszafoglalt városokban: Szegeden, Szabadkán, Baján, Bácson etc. helyőrségi szolgálatot teljesíthessenek. Ezek 18 ferences rendi szerzetes vezetése alatt menekültek el otthonukból. Miksa 1687 júl. 9-én kelt levelében a bécsi udvari haditanács pártfogásába ajánlotta kérelmüket, amely Caraffa kedvező véleménye alapján az engedélyt megadta. A bunyevácokat erre Bács, Baja, Szabadka, Zombor és Szeged városokba helyőrségi szolgálatra beosztották. Szabadkán a nevezett év decemberében már rendes keresztelési anyakönyv vezetését kezdik meg. Az odavalók Rákóczi szabadságharca idején Szegedre és Péterváradra vonulnak, ahonnan hét év múlva visszatérnek, és részben Zomborban telepszenek meg, ez utóbbi városba azért, mert a vármegye székhelyét Bajáról ide tették át. 1717-ben ismét tömegesen telepednek le szerbek és bunyevácok az ország déli részein. A két nép együtt katonáskodott határőrvidéken, de nem a legjobb egyetértésben. Szabadkán 1743-ban a határőrvidéki szervezetet végképp megszüntetik, a bunyevácok utánajárására. A szerbek elköltöznek a városból, melyet a kir. privilégium kizárólag a róm. kath. lakosságnak adott át. Már az első települők közül is jutott Bajára és Zomborba is. A második raj megérkezésekor már volt bunyevác lakossága Bácsalmásnak, Bajmoknak, Bajának és Csantavérnek. A bácskai bunyevácság második központjában, Baján, a canonica visitatio szerint, 1731-ben a két templom közül az egyik a dalmatáké a másik a magyaroké és a tótoké. Fiókközségekben, Felsőszentivánon, ugyanakkor 25 bunyevác család lakott, Gara lakossága ugyancsak 1731-ben kizárólag bunyevác volt. Csávolynak 1740-ben szintén tiszta bunyevác lakossága van, Nemesmiliticset és Csonoplyát egy 1750-iki adat hasonlóképpen bunyevác közösségnek mondja. A bunyevácok által lakott települések legnagyobb része a vármegye északnyugati sarkába esik, s ez a körülmény valószínű az eredeti település kiterjedését is visszatükrözi. A Zombor- Szabadkai vasútvonaltól délkeletre három nagy községben élnek: Bajmokon, Csonoplyán és Csantavéren. A többi a bajai és bácsalmási járásokban helyezkedik el. Amott Baján kívül Csávolyon, Felsőszentivánon, Bácsbokodon, Vaskúton Garán, emitt Bácsalmáson, Mátételkén, Katymáron élnek. Csak egy községük Nemesmilitics, esik a zombori járásba. . Bunyevácok települtek a történelmi Bács-Bodrog vármegye két nagyobb városába, Bajára és Szabadkára (Subotica - Jugoszlávia), valamint környékükre. Nyelvüknek és közös származási tudatuknak nagy összetartó ereje volt. Népi kultúrájukban a régi elemek megőrzése és az új környezethez való hasonulás azonos mértékben, egységesen ment végbe. Eredeti lakóhelyük a Balkánon, a Dalmát tengerparttól északra elterülő Dinara hegység térségében volt. A horvát nyelv nyugat-hercegovinai típusú nyelvjárását beszélik. Megtelepedésük után a Baja környéki bunyevácok jobbágyok voltak, a föld birtokosától függően kamarai, magánföldesúri vagy egyházi szolgálatban. A XIX. század első felében szarvasmarhát, juhot tartottak és szőlőt müveltek. A gyapjút házilag fonták, szőtték. A múlt század második felében, a tagosítások nyomán, erőteljesen megindult a tanyásodás. A gazdálkodás színtere a szántóföldeken létesített tanyákra került. A családi munkamegosztás során a fiatal házasok kint, a határbeli tanyai épületben laktak, az idősek a belterületen tartották fenn a házat. Idővel a tanyák végleges lakóhelyekké váltak. Ilyen módon új falvak is keletkeztek, mint az egykori szabadkai szállásokból lett Tompa és Csikéria. Századunkban elsősorban gabonát, kukoricát és az állattartáshoz szükséges takarmányt termeltek a földeken. Gazdálkodásukat az önellátás szintjének fenntartása jellemezte. A XIX. század vége felé megindult a folyamat, melynek során a német birtokosok vásárolták fel a környék földjeit, és a bunyevácok mezőgazdasági munkásnak szegődtek hozzájuk. Baján a szegényebb réteg ekkor vált földtelenné, és a megélhetés útjait keresve szegődtek el iparosnak, útkövezőnek, téglavetőnek. Soraikból kerültek ki a fuvarosok, a hajósok és a fiákeresek. Népi kultúrájukat a sokszínűség jellemezte, mely a balkáni örökség alapján új, a. nagy tájra is jellemző elemekkel bővült. Építkezésükben, a múlt század második felétől az Alföldön kialakított háromosztatú háztípust követték. A házak korábban sövényből, majd vert falból, illetve vályogtéglából, nádtetőzettel, faoszlopokon álló kiugró ereszaljával készültek. Gyakori volt a lakóházzal szemközt, egy helyiségből álló présházat építeni. A baromfi számára kúp alakú ólat raktak. Lakásberendezésük sajátos színfoltjai a házilag szövött gyapjúpokrócok, ágy- és asztalterítők voltak. A maguk festette gyapjúból még kötények és tarisznyák készültek. Bolti pamutfonalból szőtték az ünnepi vászonneműt, díszkendőket, ágyneműt, ingvállakat, ingeket. A nők viselete a századfordulón a dél-alföldi, polgárias jellegű, hosszú szoknyás-ujjas öltözettípushoz sorolható. A bunyevác nők a divat helyi irányítói voltak, pénzt nem sajnálva, drága kelmékből varratták ruháikat. Népszokásokban gazdag életük volt. A török idők emlékét őrzi több, az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásforma. Megkéretéskor a legény pénzzel tűzdelt almát vitt a leánynak, aki kendővel, maga készítette inggel viszonozta a jegyajándékot. Húsvétkor. a leányok korommal festett almát, narancsot vagy citromot adtak a locsolkodó legényeknek. Lakodalom idején a menyasszony kocsiját lovas férfikísérők vették körül a nászmenetben. Ez a szokás, a hit szerint, a török uralom idején alakult ki a nőrablás megakadályozására.

Bunyevác népviselet

A bunyevác lakosság viselete egységesebb volt, mint a magyaroké. A férfiak fekete posztónadrágot, kabátot, csizmát, a legények tarka selyem-, bársonymellényt viseltek ezüstpitykékkel vagy aranygombokkal. A mellény alja spicces volt. A régi viseletükhöz tartozott a csancsanás ujjú ing. Munkára ők is kedvelték a kordbársonyt, nyáron a bőgatyát és a bocskort. A nők brokátselyem, préselt nagy virágos anyagból készítették a ruháikat. A szoknya a század elején földig ért, a 10-es években bokáig rövidült, s hossza ma is ez. A 20-as évek végén, 30-as évek elején kötény nélküli szoknyákat viseltek, ezek elejét simára hagyták, oldalt és hátul ráncolták, így olyan hatást keltett, mintha kötény lenne. Ilyenkor apró gombokkal. díszítik a szoknya elejét. .A blúz alja hosszú, csípő alá ért, a derékvarrástól kb. 50 cm hosszú. Szabása nagyon változatos. A blúzok oldalt is, vállon is záródnak, vagy elöl a nyakkivágásba plasztront patentolnak. Díszítésük csipke, arany-ezüst csipke vagy ugyanilyen hímzés. Ők is viselték a lázsiást, a dukátot, de később szintén áttértek az aranyláncra, medaillonra. Az ékszereket nagyon kedvelték, a fülbevalók, gyűrűk 10 koronás aranyból készültek, vagy színes kövekkel díszített arany, ezüst karikák voltak. Bársony papucs és cipő volt a lábbeli. Farkas főkötőjüket ugyancsak arany- és ezüstfonallal hímezték.

Bunyevácok által lakott települések

A bunyevácok bácskában

A bunyevác hagyományok őrzői

Művelődési ház 1940

A bunyevác táncosok és zenészek Zágrábban

Zágráb 1984

Községünk szülötte, a Kossuth díjas koreográfus: Kricskovics Antal

Antun a Garai bunyevácokkal